Нийслэлийн боловсролын газрын индексжүүлэлтийн
 шалгалтанд амжилт үзүүлсэн багш нар

Багш нарын нэрс

ЗАС

Оролцсон уралдаан, тэмцээн

Үзүүлсэн амжилт

1

Б.Золзаяа

Бага-ЗАН

НБГ-аас 2013 оны 5-р сард зохион байгуулагдсан индексжүүлэлтийн шалгалт /Нийт 11 сая төгрөг/

2,000,000 төг

2

Д.Дүүрэнбилэг

2,000,000 төг

3

Ё.Оюун

2,000,000 төг

4

Ч.Эрдэнэчулуун

2,000,000 төг

5

Ц.Пүрэвдолгор

2,000,000 төг

6

Д.Хишигмаа

1,000,000 төг

БҮГД

11,000,000 төг

lamisil cream singapore lamisil cream reviews lamisil cream for ringworm