БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 84-Р СУРГУУЛИЙН
СУРГАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

1.    Ерөнхий зүйл /үндэслэл/
2.    Сургалтын зорилго
3.    Сургалтад баримтлах зарчим
4.    Сургалтын агуулга, хэлбэр
5.    Хичээлийн жилийн бүтэц
6.    Сургалтын төлөвлөгөө
7.    Сургалтын хөтөлбөр
8.    Сургалтын чанарын үнэлгээ
9.    Сургалтыг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн чадавх
10.  Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн
11.  Сураглтын орчин
12.  Хамран сургалт