Дээлтэй монгол өдөрлөгийг II/22-III/4-ийг хүртэлх хугацаанд амжилттай зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр багш, сурагчид болон ажилтнууд бүгд монголынхоо үндэсний хувцсаар гоёлоо.