Хавсаргасан файлууд
2018.09.03 Эх хэлээ дээдэлье.pptx,   
2018-2019 оны хичээлийн жилийн эхний хичээл  "Эх хэлээ дээдэлье" сэдэвтэй байлаа.