Нийслэлийн боловсролын газрын индексжүүлэлтийн
 шалгалтанд амжилт үзүүлсэн багш нар

 Багш нарын нэрс
 ЗАС Оролцсон уралдаан, тэмцээн
Үзүүлсэн амжилт
 1  Ж.Цэцэгсүрэн  ГХ-ЗАС
НБГ-аас 2013 оны 5-р сард зохион байгуулагдсан
индексжүүлэлтийн шалгалт /Нийт 11 сая төгрөг/
 2,500,000
 2  Р.Ариунаа  ГХ-ЗАС  2,500,000
 3  Л.Эрдэнэчимэг  Бага-ЗАС  2,000,000
 4  Ц.Цэнгэл  БШ-ЗАС  2,000,000
 5  Л.Ганчимэг  ФМЗ-ЗАС  2,000,000
 Бүгд
 11,000,000 төг