Тус сургууль дээр
 -Дотоод хяналтын зөвлөл
 -Хөдөлмөрийн  аюулгүй байдлын зөвлөл
 -Залуу багш нарын клуб
 -Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл
   -Эрэгтэйчүүдийн зөвлөл
 -Хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг
-Үдийн цай хөтөлбөрийн хяналтийн зөвлөл  зэрэг зөвлөл багууд ажилладаг. 
Сурагчдын хүрээнд:
   - Ангийн дарга нарын зөвлөл
   - Сурагчдын зөвлөл
   - Скаутын бүлэг
   -  Тусч клуб
   - "Оллоо" клуб
   - Эко клуб зэрэг сурагчдийн өөрөө удирдах байгууллагууд ажилладаг.
-