Нийслэлийн боловсролын газрын индексжүүлэлтийн
 шалгалтанд амжилт үзүүлсэн багш нар

Багш нарын нэрс

З.А.С

Оролцсон уралдаан, тэмцээн

Үзүүлсэн амжилт

1

А.Саруулбуян

Бага-ЗАН

НБГ-аас 2014 онд зохион байгуулагдсан индексжүүлэлтийн шалгалт /Нийт 14 сая төгрөг/

3,000,000 төг

2

О.Сэр-Од

ФМЗ-ЗАС

2,500,000 төг

3

П.Түмэнжаргал

Бага-ЗАН

2,500,000 төг

4

Л.Баатархүрээ

БТ-ЗАС

2,500,000 төг

5

С.Соёлмаа

БШ-ЗАС

2,000,000 төг

6

С.Оюунцэцэг

Бага-ЗАН

1,500,000 төг

7

Б.Дэлгэрмаа

Бага-ЗАН

5-р ангийн чанарын шалгалт

2,000,000 төг

8

Л.Эрдэнэчимэг

Бага-ЗАН

Нийслэлийн 4-р ангийн монгол хэлний олимпиад

1,000,000 төг

БҮГД

17,000,000 төг