Тус сургуулийн нийт багш нар Бага боловсрол, Байгалийн ухаан, Нийгмийн ухааны гэсэн 3 заах аргын нэгдэл, 14 заах аргын секцэд хуваагдан ажилладаг.

ЗАС-ын ахлагчийг захирлын тушаалаар томилдог.

Шинэ хичээлийн жилийн эхэнд ЗАС-ын ахлагч нар хариуцсан багш нарын хамт хичээлийн жилийн турш хамтран ажиллах, зохион байгуулах, хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, сургалтын менежерээр хянан батлуулж, хэрэгжүүлдэг.

Хичээлийн жилийн төгсгөлд сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөөн дээр төлөвлөгөөний дагуу хичээлийн жилийн турш хийж, гүйцэтгэсэн ажлын тайлан тавьдаг.