1. Нягтлан – Байгууллагын төсөв санхүү, санхүүгийн тайлан, хууль эрхзүй, нийгмийн даатгал, байгууллагын төлбөр тооцоо, гүйлгээ, санхүүгийн баримт бичгийн асуудлыг хариуцан ажилладаг. Багш ажилчдын цалин, нэмэгдэл хөлс, илүү цаг, ур чадвар, үр дүнгийн урамшуулал, амралтын мөнгө бодож олгох ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.
  2. Нярав – Сургуулийн аж ахуйн ба эд хөрөнгийн няравууд ажилладаг. Аж ахуйн нярав нь байгууллагын аж ахуй, засвар үйлчилгээ, ажилчдын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, ажлын бүтээмж, сургуулийн гадна дотор орчны засвар үйлчилгээ, хамт олны дотоод ажил зохион байгуулалтыг хариуцан ажилладаг бол Эд хөрөнгийн нярав нь сургуулийн нийтийн эзэмшлийн талбай болон коридор, бүх анги танхим, хичээлийн байрны эд хөрөнгө, түүний бүрэн бүтэн байдал, сургуулийн эд хөрөнгийн бүртгэл, өмч хамгаалал, хөрөнгийн тайлан, тооллогыг хариуцдаг.
  3. Номын санч – Сургуулийн нийт номын фонд, хичээлийн 1, 2-р байрнуудын номын сан, номын сангийн уншлагын танхимаар багш, сурагчдад үйлчлэх, тэднийг номтой нөхөрлүүлэх, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, номын фондын аюулгүй, бүрэн бүтэн байдал, арчилгаа, номын нэр төрөл, тоо ширхгийг нэмэгдүүлэх, арчлах чиглэлээр ажилладаг.
  4. Админ – Сургуулийн дотоод сүлжээ, интернэт, хяналтын камер, нэвтрэх автомат төхөөрөмж, түүний удирдах систем, IT, програм хангамж, сургуулийн вэб сайт, пэйж хуудас, дата архив үүсгэх ажлыг хариуцан ажилладаг.
  5. Хичээл зохицуулагч – Сургуулийн өдөр тутмын сургалт хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалт, дэг журам, багш нарын ажлын цаг барилт, сурагчдын анги танхимын зохион байгуулалт, кабинет сэлгэлт, хичээлийн цаг баримтлалт, сургалтын албаны бусад үйл ажиллагаанд туслах үүрэгтэй.