Сурагчдын мэдээлэл
2017-2018 оны хичээлийн жилд  100 бүлэгт, нийт 4660 сурагч суралцлаа..