Сурагчдын мэдээлэл
2018-2019 оны хичээлийн жилд  106 бүлэгт, нийт 4944 сурагчтай хичээлийн шинэ жилийг эхлүүллээ.