Сургуулийн дүрэм

 

Сургуулийн нэр:                  84 дүгээр сургууль

Хаяг:                                       Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо

Үүсэн байгуулагдсан он:   Улаанбаатар хотын АДХГЗ-ны 55-р тогтоолоор 1989 онд байгуулагдсан.

 

Нэг. Нийтлэг зүйл:

 1. Сургуулийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэх нийтлэг зарчим, бүрэн эрх, байгууллага иргэдтэй харилцах хэм хэмжээг болон сургуулийн бүх үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү дүрмийг баримтлана.
 2. Сургууль үйл ажиллагаандаа Боловсролын багц хуулиуд, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж эрх зүйн актуудыг удирдлага болгоно.
 3. Сургууль нь Боловсролын тухай хуулийн 12.2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ашгийн төлөө бус байгууллага байна.
 4. Сургууль нь Боловсролын тухай хуулийн 13.2, БДБ-ын тухай хуулийн 12.1, 12.3-т зааснаар бүрэн дунд боловсрол олгох бөгөөд математик, англи хэл, япон хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион байгуулна.
 5. Сургуулийн эрхэм зорилго нь:

  Нийгмийн эрэлт, шаардлагад нийцэхүйц, боловсролын салбарт тэргүүлэгч  “Жишиг сургууль” болох.

 6. Сургуулийн үндсэн зорилт нь:
 • Сурагчдад стандартаар тогтоосон бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх: Үүний тулд:
 • Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг баяжуулах, багшийг чадавхижуулах замаар сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх: Үүний тулд бие даан сурах арга барилд сургах, авъяас чадварыг нь нээж хөгжүүлэх
 • Хүүхдийг төлөвшүүлэх: Үүний тулд эцэг эх, асран хамгаалагчидтай хамтран ажиллах, тэдэнд сурган хүмүүжүүлэх зөвлөлгөө өгөх, монгол зан үйл, ёс заншил, соёлоор дамжуулан зөв “Монгол хүн” болгох суурийг тавих.
  1. Сургууль нь хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн, ардчилал, шударга ёс, ил тод байдал, хамтын удирдлагын зарчимд тулгуурлан үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
  2. Сургалт хүмүүжлийн ажлын агуулга нь:

   Суралцагчид эрдмийг эрхэмлэдэг, уламжлалаа дээдэлдэг, хууль ёс дэг журмыг сахидаг, аав ээж, ах дүү  найз нөхөд багш нараа хайрлан хүндэтгэх ёс суртахуунтай, эрүүл чийрэг бие бялдартай ,бие даан амьдрах чадвартай болоход чиглэгдэнэ.

  3. Сургууль ердийн ба гүнзгийрүүлсэн сургалттай байна.
  4. Сургуулийн үндсэн сургалт төлбөргүй, гүнзгийрүүлсэн сургалт БСШУ-ны сайдын 2002 оны 333-р тушаалын дагуу төлбөртэй явагдах бөгөөд төлбөрийн хэмжээг БСШУ-ны сайдын 2002 оны 237-р тушаалыг үндэслэн “Сургуулийн зөвлөл” тогтооно.
  5. Сургууль нь хуулийн этгээд тул эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу төрийн болон бусад аж ахуйн нэгж, гадаад дотоодын байгууллагууд, сургуулиудтай бие даан харилцана.
  6. Сургууль нь хөгжлийн бодлого, удирдлага, багшлах боловсон хүчин, материаллаг бааз, санхүүгийн талаар бие даасан үйл ажиллагаа явуулна.
  7. Сургууль нь тогтоон зөвшөөрөгдсөн журмаар хийлгэсэн тамга, өөрийн нэр дугаар бүхий албан бичгийн нүүр, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.
  8. Сургууль нь өөрийн туг, тэмдэг, лого, өнгөний бэлэгдэл, дуутай байна.

 

Хоёр. Сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалт:

2.1.      Сургуулийн өөрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх байгууллага нь Боловсролын тухай хуулийн 34.1, БДБ-ын тухай хуулийн 19.4-т заасны дагуу “Сургуулийн зөвлөл” байна. Боловсролын тухай хуулийн 35.1, 35.3-г үндэслэн зөвлөл нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

 • Сургуулийн зөвлөлийн зорилго нь сургуулийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, сургуулийн дотоод дэг журам, бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлох, захирлын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, сургалтын ажлын чанар, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах, багш, сурагч, ажилтны эрх ашгийг хамгаалахад оршино.
 • Сургуулийн зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 1. Сургуулийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэнд санал өгөх
 2. Сургуулийн дэг журам, дотоод зохион байгуулалт бүтцийг тодорхойлох
 3. Сургуулийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 4. Сургалтын чанар, хүүхдийн хөгжил, төлөвшил хамгааллын ажлын үр дүнг сайжруулах талаар санал тавих
 5. Захирлын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих дэмжлэг үзүүлэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 6. Багш ажилтан, сурагчдын эрх ашгийг хамгаалах
 7. Гүнзгийрүүлсэн сургалтын төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох

2.2.   Сургуулийн мэргэжил арга зүйн удирдлагыг Багш нарын зөвлөл, ЗАН, ЗАС-ийн ахлагчид хэрэгжүүлнэ.

2.2.1. Багш нарын зөвлөл :

 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын арга барилыг боловсронгуй болгох, чанар үр дүнг дээшлүүлэх, сургалт хүмүүжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 • Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, сургуулийн хэв шинж, үйл ажиллагааны горим дэг журам, сургууль хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлно.
 • Сургалт хүмүүжлийн талаар дүгнэлт гаргах, цаашид хийх ажил болон сургуулийн эрхэм зорилго, зорилтуудыг тодорхойлно.
 • Багш нарын зөвлөл нь сурагчдыг анги дэвшүүлэх, анги алгасуулан сургах, эсвэл улируулах, сургууль төгсөх, сургуулиас хасах, чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргана.

  2.2.2. Заах арга нэгдэл секц :

 • Хичээлийн төрлөөр буюу мэргэжлийн хамтлаг хэлбэрээр нэгдсэн багш нарын бичил хамт олон юм.
 • Бага анги, байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан гэсэн 3–н заах аргын нэгдэлтэй. Нэгдэл бүр дотроо мэргэжлийн салбар заах аргын секцүүдтэй байна.
 • ЗАС -үүд нь тухайн мэргэжлийн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, агуулгын баяжилт хийхийн зэрэгцээ судалгаа шинжилгээ хийж , сургалтын чанар үр дүнгээ тооцож ажиллана.
 • Багш нарын мэргэжил, заах арга ур чадварыг дээшлүүлэх, ээлжит хичээлийн бэлтгэл хангах, хамтын ажиллагааны болон багшийг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.3.      Сургуулийн захиргааны удирдлагыг захирал хэрэгжүүлнэ. Захирал нь БДБХ-ийн 20-р зүйлд заасан нийтлэг эрх үүрэг болон ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийг удирдлага болгон ажиллана. Захирал нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана. Үүнд:

2.3.1.Захирал холбогдох хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас баталсан  шийдвэрт нийцүүлэн сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм, журам, зааврыг боловсруулан баталж мөрдүүлнэ.

2.3.2.Захирал албан тушаалын бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хамаарах асуудлаар хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал гаргана.

2.3.3.Захирал сургуулийн өөрийн удирдлага, багш нарын зөвлөл, заах аргын нэгдлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад дэмжлэг үзүүлж, шийдвэр гаргахад тэдний оролцоог хангаж ажиллана.

2.3.4.Захирал албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ улс төр, эдийн засаг, шашны аливаа нөлөөлөлд орохгүй, багш, ажилчид, суралцагчдын эрх ашгийг эрхэмлэн ажиллана.

2.3.5.Захирал авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, албан үүрэгтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллаж, сургуулийн батлагдсан төсөв, өмч хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулна.

2.3.6.Захирал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, захиргааны шуурхай удирдлагыг хангах, холбогдох асуудлаар шийдвэр гаргахад зөвлөгөө өгөх чиг үүрэг бүхий захирлын дэргэдэх зөвлөлийг байгуулан ажиллуулна. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг захирлын тушаалаар батална.

2.3.7.Захирал сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан шаардлага хангасан нэр дэвшигчийг багш нарын зөвлөлд танилцуулж, зөвлөлийн санал хураалтын дүнг харгалзан сургалтын менежерийг томилно.

2.3.8.Сургалтын менежер боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, нэгж хичээлийн чанар, үр өгөөж, стандартын биелэлтэд хяналт тавьж багшид мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах замаар сургалтын чанарыг сайжруулах ажлыг хариуцан зохион байгуулах, ажлын байрны тодорхойлолт болон захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.3.9.Захирал нь сургуулийн нийгмийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан шаардлага хангасан, мэргэжлийн ажилтныг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр томилж, ажиллуулна.

2.3.10.Нийгмийн ажилтан нь хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн нийгмийн ажлын мэргэжлийн үйлчилгээг суралцагч, тэдний гэр бүлд үзүүлэх бөгөөд ажлын байрны тодорхойлолт болон захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.3.11.Сургуулиа төлөөлж гадаад дотоодын байгууллагуудтай холбоо тогтоож гэрээ хэлэлцээр хийнэ.

2.3.12.Багш ажилтныг томилох, халах, өөрчлөх, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, төсөв  санхүүгийн төлөвлөлт, хувиарлалт, зарцуулалтанд хяналт тавих, аж ахуйн үйл ажиллагааг удирдана.

2.3.13.Сургалт хүмүүжлийн бүхий л үйл ажиллагаа, сургуулийн өдөр тутмын бүх үйл  ажиллагааг удирдлагаар ханган ажиллана.

2.3.14.Багш ажиллагсадын хөдөлмөрийн сахилга, бүтээмж, ажлын чанар гүйцэтгэлд  хяналт тавьж, ажиллагсадын хөдөлмөрийг үнэлж дүгнэнэ, шагнаж урамшуулна, захиргааны арга хэмжээ авна.

2.3.15.Багш нарыг чадваржуулах, аттестатчилах, чадварлаг боловсон хүчнээр багш нарын эгнээг сэлбэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг дэмжих, сургалтын чанар сургуулийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, суралцагчдын сурах, хөгжих хүмүүжих, төлөвших боломжит таатай орчныг бий болгох үүрэг хүлээнэ.

2.4.   Захиргааны зөвлөл :

БСШУ-ны сайдын 2010 оны 471-р тушаал ЕБС-ийн үлгэрчилсэн дүрмийн 2.3-г үндэслэн захирлын дэргэдэх “Захиргааны зөвлөл”-тэй байна.

 • Зөвлөл нь сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан зэрэг удирдах ажилтнуудаас бүрдэнэ.
 • Сургуулийн өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулах ажиллагаанд хяналт тавих, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, хамтын удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
 • Багш, ажилтан, ажилчдыг ажилд авах, халах, чөлөөлөх, шагнах, урамшуулал олгох, арга хэмжээ авах асуудлыг хэлэлцэж, хамтын шийдвэр гаргана.

          Захиргааны зөвлөлийн гишүүд нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.4.1.  Сургалтын менежерүүд нь:

 • Захирал ба багш нарын зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг өдөр тутмын үйл

 ажиллагаандаа удирдлага болгон сургалтын үйл ажиллагааг гардан зохион

 байгуулна.

 • Сургалтын бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ
 • Хичээл бүрийн хөтөлбөрт агуулгын баяжилт хийлгэж сургуулийг өөрийн хөтөлбөртэй болгох
 • Сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүн шинжилгээ, харьцуулалт анализ хийх, сургалтын технологийн чиглэлээр багш нарт сургалт явуулах, багш нарын хичээлд суух, хичээлийг үр дүнтэй явуулахад нь туслах
 • Сургалтын материаллаг орчинг бий болгоход онцгой анхаарах, сургалтын дидактик материал, ном сурах бичиг, гарын авлага зөвлөмж, бодлогын хураамж тест гэх мэт багш нарын оюуны бүтээлийн санг бий болгох
 • Гүнзгийрүүлсэн болон сонгон суралцах сургалтын бодлого журам боловсруулах, удирдах хяналт тавих, үр дүнг тооцох
 • Сургалтын ажлын лавлах хийх, хэвлүүлэх, хэрэглээнд байлгах
 • Програмын хоцролттой болон түлхүү түвшний хүүхдүүдтэй ажиллах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын үр дүнд байнга анализ хийж, чанарыг дээшлүүлэх ажлуудыг санаачлан зохион байгуулах
 • Багш нарт сурган хүмүүжүүлэх болон арга зүйн зөвлөгөө өгөх, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих
 • Ном сурах бичгийн хэрэглээ, ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавих
 • Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг хянах, баталгаажуулах, хэрэгжилтэнд мониторинг хийж байх зэрэг үндсэн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.

2.4.2.  Нийгмийн ажилтан нь:

 • Сургуулийн нийгмийн ажлын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  Нийгмийн ажлын эрхэм зорилго нь:

  Сурагч бүрийн сурах, хөгжих чадавхийг нэмэгдүүлж, хүүхдийн эрх оролцоог хангах, хүүхдийн аюулгүй байдалд анхаарч орчны эрсдэлийн үнэлгээ хийх, аюулгүй орчинг бий болгох талаар санаачлагатай ажиллаж хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх явдал юм.

  Нийгмийн ажилтан:

 • Сурагчдын дундах соёл хүмүүжлийн олон талт ажлуудыг удирдан зохион байгуулах, сургууль гэр бүл, олон нийтийн байгууллагуудын харилцааг шинэ шатанд гаргах
 • Нийгмийн ажил, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжих бүлгүүдийг зохион байгуулах, хүүхдийн үүсгэл санаачлагын, сайн дурын байгууллагуудыг удирдлагаар хангах, зөвлөн туслах
 • Хүүхэд хөгжүүлэх төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах
 • Хүмүүжлийн доголдолтой, эрсдэлд өртөж болзошгүй сурагчдын болон нийгмийн халамж хүртэхүйц эмзэг бүлгийн сурагчдын судалгааны үндсэн дээр зорилтот бүлгүүдтэй ажиллах бодлого, хөтөлбөртэй байх.
 • Эрсдэлт бүлгийн хүүхэдтэй ажиллах өөрийн арга барилыг боловсруулах, тэдэнтэй тогтмол үр дүнтэй ажиллах, холбогдох эрх зүйн актууд, дүрэм журам, хуулийн хүрээнд бусад дээд шатны байгууллага, албан тушаалтантай шууд харилцан хамтран ажиллана.
 • Сурагчдыг төлөвшүүлэх, иргэншүүлэх, хөгжүүлэх
 • АУБ нартай хүүхдийн эрхийн үүднээс байнга хамтран ажиллах, тэдэнд зөвлөн туслах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, үнэлж дүгнэх чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.

2.4.3.  Сургуулийн сэтгэл зүйч:

 • Багш эцэг эхчүүдийн харилцааны эерэг болон сөрөг уур амьсгалыг судлах, судалгаандаа үндэслэн дүгнэлт гаргах, тэдний харилцааны зөрчил, үл ойлголцол, ойлголтын зөрүүг арилгах талаар санаа тавин ажиллах, эцэг эхчүүдтэй холбоотой бие даан шийдвэрлэх боломжгүй асуудлыг сургуулийн удирдлагын баг, эцэг эхийн хороотой хамтран шийдвэрлэх
 • Зорилгоо ухамсарласан, хамтач эвсэг, сэтгэл зүйн таатай уур амьсгалтай хамт олныг бий болгох
 • Сурагчдын зан төлөвийн өөрчлөлт, ёс суртахууны төлөвшлийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, сурагчдын сурах үйл ажиллагаатай холбоотой тулгарч буй зөрчил ба бэрхшээлийг илрүүлэх, арилгах, бэрхшээл зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах
 • Сурагчдын, охидын, хөвгүүдийн, бага сургуулийнхан, дунд сургуулийнхан, ахлах сургуулийнхан болон багш нарын, ажилчдын гэх мэт төрөлжсөн бичил хамтлаг болон нийт хамт олонд чиглэсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төсөл боловсруулах
 • Сурагчдын сурах үйл явцад нөлөөлөх оюун санаа, бие бялдар, нийгэм, эдийн засаг, соёл, сэтгэл зүй, гэр бүлийн орчин ахуй, харилцааны хүчин зүйлст үнэлгээ өгөх
 • Сургалтын явцад багш-сурагч, сурагч-сурагч, сурагч-гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүссэн зөрчлийг даван туулах ба зохицуулахад туслах
 • Хамт олны нэгдэл нягтралыг бэхжүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр ангийн багш, сургуулийн удирдлагад зөвлөн туслах, хамтарч ажиллах, хамтран ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх
 • Сурагчдын сургалтын үйл явцад нөлөөлж буй бэрхшээлтэй нийтлэг асуудлуудыг тодорхойлж тэдгээрийг даван туулах, арга замын талаар анги хамт олон, багш эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгуулах чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ.
 • Хамт олны идэвх зүтгэл, ажлын чанар, үр өгөөж, зохион байгуулалт, ажлын арга хэлбэрийн талаар хамт олны дунд асуулга явуулах, социометрийн судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах замаар сургуулийн удирдлага үйл ажиллагааны арга барилаа тодорхойлоход болон сургуулийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тусална.

2.5. Багшийн өөрийн үнэлгээг баталгаажуулах ажлын хэсгүүдтэй байна.

 • Удирдах ажилтны
 • Захиргаа, аж ахуйн ажилчдын
 • Бага ангийн ЗАН-ийн
 • Нийгмийн ухааны ЗАН-ийн
 • Байгалийн ухааны ЗАН-ийн гэсэн 5 хэсэгтэй байна.

2.6. Сургууль боловсролын үйлчилгээг хэвийн, тогтвортой явуулах нөхцөлийг хангасан зохион байгуулалтын бүтэц нэгжтэй байна. Сургуулийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийг сургуулийн зөвлөл тогтооно.

 

2.7. Сургууль нь сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөөтэй байна. Сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөрт үндэслэн тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж мөрдөнө. Хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд дараах асуудлыг тусган хэрэгжүүлнэ:

1/ Сургуулийн хөгжлийн бодлого;

2/ Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт;

3/ Хүний нөөцийн хөгжил;

4/ Боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр ашиг;

5/ Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгаалал, оролцоо;

6/ Мэдээлэл харилцаа, технологийн хөгжил;

7/ Сургуулийн үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцооны хангалт;

8/Санхүүгийн болон материаллаг нөөц.

2.8. Сургуулийн үйл ажиллагааг багш, ажилтан, суралцагч, эцэг, эх, олон нийтийн оролцоотой төлөвлөж хэрэгжүүлэх, үнэлэх замаар түншлэлийг бэхжүүлнэ.

2.9. Сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын үйл явц, чанар, үр дүнд өөрийн үнэлгээ өгөх чиг  үүрэг бүхий багш, суралцагч, эцэг, эхийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн хяналт-шинжилгээний баг ажиллуулна. 

2.10. Сургууль хууль тогтоомж, өөрийн дүрэмд заасны дагуу суралцагчийг элсүүлэх ажлыг ил тод, нээлттэй явуулж, анги, бүлэг дүүргэлтийг зохион байгуулна.

2.11. Сургууль нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын үйлчилгээг стандартын шаардлага, эрүүл, аюулгүй байдал хангасан орчин нөхцөлд зохион байгуулах бөгөөд үйл ажиллагаандаа багш, ажилчид, суралцагчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад холбогдох дүрэм, журмыг мөрдөнө.

2.12. Сургууль нь холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас баталсан онцгой байдлын нөхцөлд ажиллах дэг журам, горимыг үйл ажиллагаандаа мөрдөх бөгөөд хүүхэд хамгааллын тусгайлсан чиглэл баримтлан ажиллана.

2.13. Сургууль хамран сургах тойргийнхоо суурь боловсрол эзэмших насны хүүхдийг сургууль завсардуулахгүй сургах, сургууль завсардсан хүүхдийг сургуульд буцаан суралцуулах ажлыг зохион байгуулна.

2.14. Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиар хориглоогүй аливаа мэдээллээр суралцагч, эцэг, эхийг үнэ төлбөргүй хангах, холбогдох мэдээллийг ил тод байлгах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын явц, үр дүнгийн талаар нээлттэй мэдээлэх тогтолцоог бүрдүүлэх замаар үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллана.

2.15. Багш, суралцагч интернетийн орчинд ажиллах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ, сургуулийн цахим хуудастай байна.

2.15.1.Сургуулийн эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, сургууль хөгжүүлэх хөтөлбөр, сургалтын чанар, хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, оролцоог хангах хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн, сургуулийн үйл ажиллагаанд дагаж  мөрдөх дүрэм, журам, заавар, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, хичээлийн жилийн бүтэц, сурах бичиг, хэрэглэгдэхүүн, боловсролын баримт бичиг, шалгалтын хуваарь, хичээлээс гадуурх сургалтын ажил, санхүүжилт, төлбөр, хураамж, санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас зэрэг мэдээллийг цахим хуудаст байршуулан эргэх холбоог хангаж ажиллана.

2.15.2.Сургууль дотоод үйл ажиллагаандаа зориулан дотоод сүлжээтэй байна.

2.16. Сургуулийн удирдлагын мэдээллийн системийг бүрдүүлж, мэдээллийн нууцлал, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллана.

2.17. Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 19.7 дахь хэсэгт заасны дагуу эцэг, эх, асран хамгаалагчдын төлөөллөөс бүрдсэн сургуулийн “Эцэг эхийн хороо”-той байна. Сургуулийн эцэг эхийн хороо 2-12-р анги нэгдэл бүрийн төлөөлөл тус бүр 1 хүн. 1-р ангийн анги нэгдлээс 2 хүн. Нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. Сургуулийн эцэг эхийн хорооны харьяанд анги бүлэг бүрийн эцэг эхийн зөвлөлүүд ажиллана. Ангийн эцэг эхийн зөвлөл 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Сургуулийн эцэг эхийн хороо болон ангиудын эцэг эхийн зөвлөлүүд нь хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих, чанарыг сайжруулах, хүүхдийн хөгжил төлөвшил, хамгаалал, оролцооны асуудлаар санал хүсэлтээ сургуулийн удирдлагад гаргаж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хамтран оролцоно.

2.19. Сургууль үндсэн зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэх асуудлаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, гадаад орон, олон улсын байгууллага, иргэнтэй хууль тогтоомжийн хүрээнд харилцана.

2.20. Багш, ажилчид, суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагч, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас сургуулийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн чадавхи, ёс зүй, иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, ашиг сонирхолыг зөрчсөн хэмээн үзсэн гомдол, бусад асуудлаар хандсан өргөдөл, санал хүсэлтийг хууль тогтоомжид заасны дагуу хүлээн авч судлан хариу өгнө.

2.21. Сургууль Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн хөдөлмөрийн харилцаа, дотоод үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулсан хөдөлмөрийн дотоод журамтай байх бөгөөд түүнийг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн баталж мөрдөнө.

2.22. Сургууль албан хэрэг хөтлөлт, архивыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хөтөлнө.

         Сургуулийн үйл ажиллагаанд холбогдох статистик, бүртгэл мэдээллийг бүрэн хөтөлж, ангийн журнал, суралцагч, төгсөгчдийн сурлагын дүн, боловсролын баримт бичиг олголтын материал болон санхүүгийн тайланг архивт хадгална.

2.23.      Сургуулийн бүтэц бүрэлдэхүүн

1-12-р ангитай бүрэн дунд сургууль бөгөөд:

 • I-V ангиуд бүхий бага анги
 • VI-IX ангиуд бүхий дунд анги
 • X-XII ангиуд бүхий ахлах анги гэсэн бүтэцтэй байна.

 

  

  

Гурав. Сургалтын үйл ажиллагаа

 

3.1. Сургууль сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дагуу суралцагчдад бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулна.

3.2. Сургалтын үйл ажиллагаа нь суралцагчийн эрхийг хүндэтгэсэн, суралцах, хөгжих үйл явцыг дэмжсэн, нас, бие, сэтгэхүйн хөгжлийн онцлогийг харгалзсан, суралцагчдад суралцах боломжийг адил тэгш олгосон байна.

3.3. Сургалтын ажил нь хичээл, хичээлээс гадуурх сургалт, хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг хангах тэдгээртэй холбоотой бусад ажлаас бүрдэнэ. Сургууль хичээлээс гадуурх сургалт, хүмүүжлийн ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллана.

 3.4. Сургалтын үйл ажиллагаанд хүчин төгөлдөр үйлчилж буй бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан сургалтын талаар баримтлах бодлого, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, хичээлийн жилийн бүтцийг баримтална.

3.5. Бага, дунд боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрт нийцүүлэн өөрийн онцлогийг тусган баяжуулсан сургуулийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж мөрдөнө.

3.6. Долоо хоногт орох хичээл, тэдгээрийн дэс дарааллыг хичээлийн хуваариар зохицуулах ба сургалтын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хичээлийн хуваарийг зохиож, баталгаажуулан мөрдөнө.

3.7. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон нэг цагийн хичээлийн үргэлжлэх хугацааг сургалтад мөрдөх ба хичээл болон ээлж хоорондын завсарлагааны үргэлжлэх хугацааг 5-15 хүртэл минут байхаар зохион байгуулна.

3.8. Суралцагчдад өгөх нэг өдрийн гэрийн даалгаврын хэмжээг сургалтын агуулга, суралцагчийн нас, бие, хөгжлийн онцлог, ачааллыг харгалзан 1 дүгээр ангид 1 хүртэл цаг, 2-3 дугаар ангид 1.5 цаг, 4-5 дугаар ангид 2 цаг, дунд ангид 2.5-3 цаг, ахлах ангид 3.5 цагаас ихгүй байхаар зохион байгуулна.

3.9. Суралцагчийн авьяас, чадварыг хөгжүүлэх, сонирхлыг дэмжих зорилгоор сонгон суралцах хичээл, секц, дугуйлан  хөгжүүлэх сургалтууд зохион байгуулна

3.9.1, Секц, дугуйлан, хөгжүүлэх сургалтуудын үр дүнгээ, иргэд олон нийтэд жилд 1 удаа тайлагнаж байна.

   3.10. Сургалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи, зайны сургалтын хэлбэрийг нэвтрүүлэх, сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүний цахим сан, бусад програм хангамж ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдгээрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

3.11. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журамд нийцүүлэн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг сургалтын явцад, анги дэвших, сургууль төгсөхөд нь үнэлж дүгнэх болон сурлагын амжилтын дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх график, төлөвлөгөөтэй байна.

3.12. Сургалтын ажлын явцад хийгдэх лаборатори, дадлага ажил, семинар, аялал, туршилт, төсөлт ажлыг суралцагчийн эрүүл мэнд, нас, биеийн онцлогт тохируулж, осол аюулгүйн дүрмийг баримтлан сургуулийн захиргаанаас баталсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

3.13. Сургуулийн гадаад, дотоод орчин, сургалтын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, бодис урвалж, хэрэглэгдэхүүний хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллана.

3.14. Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг /гэрчилгээ, үнэмлэх/, сурагчийн хувийн хэргийг албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.

3.15. Сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор жилд 2 удаа хөндлөнгийн шалгалт авч дүнд анализ хийх, үүний мөрөөр ажил зохион байгуулах, жилийн эхэнд сургалтын гарааны түвшин тогтооно.

3.16. 12 жил дараалан А үнэлгээтэй суралцсан сурагчдад сургууль төгсөхөд нь Алтан медаль өгч сургуулийн түүхийн дэвтэрт бичиж батламжилна.

3.17. Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн сурагч, эцэг эхтэй тухайн гүнзгийрүүлсэн сургалтыг удирдаж буй багш хичээлийн жилийн эхэнд гэрээ байгуулж, жилийн эцэст гэрээгээ дүгнэж ажиллана.

Дөрөв. Багш, бусад албан хаагч

 

4.1. Сургуульд Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 12.6 дахь хэсэгт заасан багш болон бусад албан хаагч ажиллана.

4.1.1.Багш нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг сургуулийн захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэнэ. Гэрээнд тухайн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд шаардагдах хөдөлмөрийн нөхцөл, хөлс, ажлын цаг, гүйцэтгэх үндсэн болон нэмэлт ажил, үйлчилгээ, хариуцах эд хөрөнгө, сахих ёс зүйн хэм хэмжээ, хүлээх хариуцлага зэрэг асуудлыг хууль тогтоомжид зааснаар тодорхой тусгана.

4.1.2.Багш нь Боловсролын тухай хуулийн 44.1, 44.2, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 22.1, 22.2 дахь хэсэгт заасан эрх, үүрэг болон багшийн ёс зүйн дүрэм, хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөнө.

4.1.3.Багш сургалтын төлөвлөгөөнд заасан хичээл, хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын явцад суралцагчдыг хараа хяналтгүй орхихгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллах ба хүүхдийг хүчирхийлэл, хорт зуршил, авто замын болон болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх, нийгмийн сөрөг үзэгдлээс хамгаалах талаар эцэг, эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллана.

           4.1.4. Анги удирдах, кабинет, лаборатори хариуцах, заах аргын нэгдэл, секц, дугуйлан удирдах багшийг захирлын тушаалаар томилж ажиллуулна.

4.2.  Сургуулийн хэв шинж, суралцагчийн тооноос хамаарч сургуульд эмч ажиллах ба эмч нь суралцагчдад эрүүл аж төрөх зан үйл төлөвшүүлэх, анги удирдсан багш, эцэг, эх, асран         хамгаалагчтай хамтран суралцагчийн хувийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, багш, ажилтан, суралцагчдыг үзлэг шинжилгээнд хамруулах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, сургуулийн орчны эрүүл ахуй, хоол, хүнс, ундны цэвэр усны аюулгүй байдалд хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

              4.2.1.Эмч нь хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн талаар гарсан хууль тогтоомж, хөтөлбөр, норм, норматив, стандарт, удирдамжийг сургуулийн хэмжээнд мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

4.3.  Сургуулийн үйлчилгээний ажилчид нь сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх ба захиралтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллана. 

4.4.  Зохих эрх зүйн актуудын дагуу багш нар гарааны цэгээ тодорхойлно. Үйл ажиллагаандаа  мониторинг хийнэ. Өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлнэ. Өөрийн үнэлгээгээ сургуулийн захиргаа, эцэг эхийн өмнө хамгаална.

4.5.  Багш ажиллагсад үнэнч шударга хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн сахилга батыг чанд сахих,  үүрэг даалгаврыг заавал биелүүлэх үүрэг хүлээнэ.

4.6.  Сургалтын орчинг бүрдүүлэхэд санаачилгатай идэвхтэй ажиллах, өмч, эд хөрөнгийг ариг  гамтай эдлэх, ус гэрэл зэрэг урсгал зардлыг зүй зохистой, хэмнэлттэй зарцуулах,  сурагчдаа тийм хэвшилд сургах.

4.7.  Бие биендээ болон сурагчдад нэгдсэн зарчимч шаардлага тавих, эмх цэгцтэй, хоггүй,  эвдрэлгүй тохилог орчинг бий болгох. Соёлтой харилцааны хэм хэмжээг сахих бие биенээ хүндэтгэх, сонсох, маргаантай асуудлыг эв зүйгээр зөвшилцөн шийдвэрлэх, хамт олны эв нэгдлийг үл бусниулах, байгууллагын эрх ашгийг хүндэтгэх үүрэг хүлээнэ.

4.8.  Багш нь сурагчдыг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх, амьдралд бэлтгэх болон тэдний эцэг эхтэй байнгын холбоотой ажиллах үүрэг хүлээнэ. Ангийн эцэг эхтэй холбоотой маргаан зөрчлийг сургуулийн захиргаа, эцэг эхийн хороотой хамтран шийдвэрлэнэ.

4.9.  Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал дэвшүүлэх, дутагдал доголдлыг засах гарц, хувилбар дэвшүүлэх, сургалт хүмүүжлийн асуудалд өөрийн байр сууриа илэрхийлнэ.

  

 Тав. Суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагч

 

5.1. Суралцагч Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 7.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тухайн түвшний боловсролыг эзэмшинэ.

5.2. Суралцагч нь Боловсролын тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, сургуулийн дотоод журам, сурагчийн дүрмийг мөрдөнө.

5.3. Суралцагч бусадтай эелдэг, соёлтой харилцаж, үнэнч шударга, хамтач байдлыг эрхэмлэнэ.

5.5. Багш, суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн оролцоотой сонгосон дүрэмт хувцсыг хичээлд өмсөнө.

5.6. Суралцагч хичээлийн жилийн явцад өөр сургуульд шилжин суралцах тохиолдолд суралцсан хугацааныхаа сурлагын дүн, хөгжил төлөвшлийн тодорхойлолтыг хувийн хэргийн хамт сургуулийн захиргаанаас баталгаажуулан авна.

5.7. Суралцагч сургуулийн үйл ажиллагаанд шууд болон өөрийн удирдлагын байгууллагын төлөөллөөр дамжуулан оролцоно.

5.8. Суралцагч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас чөлөө авах тохиолдолд хүсэлтээ сургуулийн захиргаанд албан бичгээр гаргана.

5.9. Эцэг, эх, асран хамгаалагч нь Боловсролын тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйл, Гэр бүлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу эрх, үүрэгтээ хамаарах асуудлаар сургууль болон сургалтын дотоод үйл ажиллагаанд оролцоно.

5.10. Сургалт хүмүүжлийн бүхий л үйл ажиллагааны явцад 84-р сургуулийн дотоод журам,  дүрмийг чанд баримтлан сахиж, сурагчийн ёс зүй, хэм хэмжээгээ ухамсарлан, ухаалаг соёлтой, зөв хүмүүжилтэй, сайн харилцаатай, нийгмийн идэвхтэй байна.

5.11. Сургалт хүмүүжлийн бүх ажилд идэвхтэй оролцож сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн эзэмшихийн хамт өөрийгөө хөгжүүлж авъяас чадвараа нээх боломжийг бүрэн ашиглана.

5.12. Сургуулийн өмч, ангийн эд хөрөнгөнд хайр гамтай хандаж ном сурах бичиг, багаж төхөөрөмж сургалтын бусад хэрэглэгдэхүүнийг зориулалтын дагуу зөв гамтай хэрэглэж, эвдэлж гэмтээвэл нөхөн төлнө.

5.13. Анги, сургуулийг цэвэр цэмцгэр тохилог үзэмжтэй байлгахад санаачлагатай хандаж, хог хаяхгүй, хаясан хогийг авч хогийн саванд хийх, бие биендээ зөв шаардлага тавьж, бусдыг сонсож, буруугаа хүлээж сурна.

5.14. Сурагч нь хичээл таслахгүй, хичээлийн цагаас хожимдохгүй байх, сурагчийн дүрэмт хувцсаа цэвэрхэн өмсөж хэвших, зөв төрхтэй биеэ авч явах үүрэг хүлээнэ.

 

Зургаа. Санхүүгийн болон материаллаг нөөц

 

6.1. Сургууль Боловсролын тухай хуульд заасан эх үүсвэрээс санхүүжих бөгөөд батлагдсан төсөв, сургууль хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө, түүний зарцуулалт, ашиглалт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар багш, ажилчид, суралцагч, эцэг, эх, олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлнэ.

6.2. Сургууль нь хичээлийн танхимаас гадна осол аюулгүйн болон эрүүл ахуйн дүрмийн дагуу тоноглосон хичээлийн төрөлжсөн кабинет, лаборатори, номын сан, уншлагын танхим, багш, хүүхэд хөгжлийн төв, биеийн тамирын зал, талбай, ногоон байгууламж, эмчийн өрөө, цайны газар /хоол, хүнсний үйлчилгээ/, захиргаа, аж ахуйн өрөө, тасалгаатай байна.

6.3. Сургууль нь холбогдох мэргэжлийн байгууллага баталгаажуулсан эдэлбэр газрыг биеийн тамир, хичээл туршлагын болон тоглоомын талбай байгуулах зэрэгт ашиглана.

6.4. Сургуулийн орчин дахь хоол, хүнс, ундны цэвэр ус, бие засах газрын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын баталгааг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт нийцсэн дэд бүтэц, суралцах орчныг бүрдүүлж ажиллана.

 

 Долоо. Сургуулийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

 

7.1.  Сургууль дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

               7.1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн сургууль нь Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 14.1.4-т заасны дагуу хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төлбөр, хураамж авах, энэ хуульд заасныг зөрчиж, сургалтын зориулалтын эзэмшил газар, анги, танхим, талбай, тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүнийг аливаа хэлбэрээр орлого олох үйл ажиллагаанд ашиглах;

          7.1.2. Сургуулийн удирдлага, багш, бусад ажилтан, суралцагч нь өөр хоорондоо сэтгэл санаа, эд материал, бие махбодын аливаа дарамт шахалт үзүүлэх, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхах, суралцагчийг өөр сургуульд шилжин суралцахыг шаардах зэргээр сургалтын үйл ажиллагаанаас завсардуулах, сургууль, багшийн зүгээс албаны ёсны зөвшөөрөлгүй ном, гарын авлага, цахим болон бичмэл материал, бусад зүйлийг зохион байгуулалттайгаар худалдан авахыг шаардах;

            7.1.3. Хууль тогтоомжоор хориглосон бусад үйл ажиллагаа.