НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 84 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИАС ХОРИО ЦЭЭРИЙН ДЭГЛЭМИЙН ҮЕД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА ЦАХИМ СУРГАЛТ, ОНЛАЙН ХИЧЭЭЛ, ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛҮҮДИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ, ҮР ДҮН, ЭЕШ-Н БЭЛТГЭЛ, ЭЦЭГ ЭХТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ ДЭВШИЛТЭТ АРГА ТЕХНОЛОГИ, ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦАХ АЖЛЫН ХӨТӨЛБӨР


1. Хорио цээрийн дэглэмийн үед сургуулийн захиргаанаас зохион байгуулж байгаа сургалт, үйл ажиллагаа, багш ажилчид хэрхэн ажиллаж байгаа талаарх ерөнхий танилцуулга:


https://www.youtube.com/watch?v=rbYL6SbVU78&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Fh466J62RZa9qWDcH20o97aRhjTuo1-FG7zJoDdRejORiBhCK3kXY-F0

2. Хорио цээрийн дэглэмийн үед сурагчид теле хичээлийг судалж буй ирц, хамрагдалт, сургуулийн зүгээс нэмэлтээр зохион байгуулж байгаа цахим сургалт, онлайн хичээлүүдийн танилцуулга, зохион байгуулалт, хяналт, үр дүн, эцэг эхчүүдэд хандсан уриалга


https://www.youtube.com/watch?v=us7t8VHEOSE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1k_uuHRB6VLKHjjNq5ZfdpALQ80AaAFXV9yruilGp7mFaPru8_ao9-n-o

3. Сургуулийн цахим сангийн програм, Е-бүтээгдэхүүнүүд (е-хичээл, е-тест, е-ном)-ийн хэрэглээ, хяналт

https://www.youtube.com/watch?v=s8yhMFSCc6s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZZkakHGtfIb6WcO1jTUXbeU7v6xnUB1oDYIlCof5FTQ6dGDoQ9L-0qTI

4. Сурагчдын теле хичээлд хамрагдаж буй идэвх, ирцийн тооцоо, хяналт, үр дүн


https://www.youtube.com/watch?v=hTl0Mgrolyg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3_0lk1YFDZndjJs6ChJnba_Kfx95kwEhKS24ryLDqJvbFHK-Nt7kXAZQM

5.1 Дунд ангийн сурагчидтай онлайнаар ажиллаж буй арга туршлага, блог, сургуулиас цахим тест, жишиг даалгавар ажиллуулж байгаа байдал

 https://www.facebook.com/school84.official/videos/827178577775619/

6. ЭЕШ-ын бэлтгэл, онлайн сорилын зохион байгуулалт, хяналт, үр дүн

https://www.youtube.com/watch?v=FcM-7fzLqxA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WWPJEsa-Y3hFdoP6KoEeL-2UdXarw69Q8FkUVN9OUXrMTQIz88fVbYq8


7. Теле хичээлийн агуулга эзэмшилт, сургуулийн цахим сургалтуудын зохион байгуулалт, аппликейшн, IT-н технологийн дэвшлийг сургалтанд ашиглаж буй арга хэлбэр, ZOOM хичээл, эцэг эхчүүдтэй ажиллаж буй байдал, үр дүн - /Бага ангийн багшийн жишээн дээр/

https://www.youtube.com/watch?v=67o3OrYdK4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0SXfIZmpG6vCjjehWPjic59IItPtk3hLQRB4inG6U4OrfoqeKh6pRF_RQ

8. Сургуулийн цахим сургалт болон теле хичээлийн үр дүнд сургалтын хөтөлбөр бүрэн эзэмшигдэж буй эсэхэд хийсэн судалгаа, тооцоо, цахим сургалтуудын чанар, үр дүн

https://www.facebook.com/school84.official/videos/2611199885794691/