Боловсролын тухай хуулийн 46-р зүйл: Эцэг эх асран хамгаалагчдын эрх үүрэг

46,1 Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараах эрхтэй.

46,1,,2 Боловсролын сургалтын байгууллага, багшийн үйл ажиллагаатай холбогдсон санал, хүсэлт гаргах.
  46,1,3 Хүүхдийнхээ мэдлэг, чадвар, авьяас, бие, сэтгэцийн талаар сургууль, багшаас гаргасан тодорхойлолттой танилцах.

46.2 Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь үүрэгтэй.

46.2.1   Хүүхдийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжин хөгжүүлэх, боловсрол эзэмшихэд нь шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, багштай хамтран ажиллах, мэргэжлээ сонгоход нь хүүхэддээ туслах.
46.2.2   Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдуулан сургууль, багшаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх.
46.2.3  Хүүхэддээ 16 хүртэл насанд нь суурь боловсрол заавал эзэмшүүлэх, суралцах хүсэл, сонирхлыг нь хааж боогдуулахгүй байх.
46.2.4   Хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургах арга барил эзэмших.

coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016