Эцэг эх асран хамгаалагчдын эрх үүрэг


Эцэг эхийн эрх: 

- Сургалт хүмүүжил хүүхдийн хөгжлийн талаар болон сургултын орчин бүрдэлт, сургууль хөгжүүлэх бодлоын талаар сургуулийн захиргаанд санал оруулах, хүсэлт тавих эрхтэй.
- Хүүхдийнхээ ангийн ямар ч хичээлд хэзээ  ч сууж сургалтын явцтай танилцах эрхтэй


Эцэг эхийн үүрэг:

- Хүүхдийн сурлага, хүмүүжил, төлөвшилд  байнга анхаарал тавьж сайнаар үлгэрлэнэ.
- Сургууль багш нарыг хүндэтгэн харьцаж, сургуулийн дотоод журмыг сахин биелүүлнэ.
- Анги удирдсан багштай байнга холбоотой байх, бусад мэргэжлийн багш нартай харилцаж хүүхдийнхээ талаарх мэдээллийг авах, сургуулийн вэб сайтнаас сургуулийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол авч байх
- Сургуулийн эцэг эхийн хорооноос зохион байгуулах ажлуудад идэвхитэй оролцох үүрэгтэй.
 
Эцэг эхчүүд ангийн эцэг эхийн зөвлөл, сургуулийн эцэг эхийн хорооноос зохион байгуулагдаж буй ажлуудад идэвхтэй оролцох сургуулийн хөгжлийн бодлогод санлаа тусгах, багш нартай байнгын холбоотой байх, хүүхдийнхээ сурч хөгжих боломж бололцоог хангах, дэмжих замаар сургуультай хамтын ажиллагаагаа тогтмол байлгахад анхаарах ёстой.