АЛСЫН ХАРАА

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, хичээлийн технологийг боловсронгуй болгох, сургалтын чанарыг сайжруулах, сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийг татан оролцуулах замаар сургуулийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, улмаар нийгмийн эрэлт, шаардлагад нийцэхүйц "ТЭРГҮҮЛЭГЧ СУРГУУЛЬ" болох

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 “Жишиг сургуулийг Монголд” 

Стратегийн тэргүүлэх зорилтууд

1. Багшийг чадваржуулж, сурагч нэг бүрийг хөгжүүлэх арга барилд сургах

2. Хүүхэд бүрийг өөрийнх  нь түвшинд ахиулах замаар сургах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлд чанарын ахиц гаргах

3. Сургалтын боломжит таатай орчин бүрдүүлж, ЕБС-ийн сургалтын орчны жишиг тогтоох


БИДНИЙ УРИА                                       МЭДЬЕ
                                                       ЧАДЪЯ
                                                                      ХИЙЕ


БИДНИЙ ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ


1. Хууль ёсыг дээдэлж, дүрэм журмыг чанд сахих
2. Харилцааны соёл, шударга ёс, хөгжлийг эрхэмлэх
3. Чанар, үр дүнг эрхэмлэх
4. Хүүхдийн эрхийг хүндлэх