ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, хичээлийн технологийг боловсронгуй болгох,  сургалтын чанарыг сайжруулах сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийг татан оролцуулах замаар сургуулийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх улмаар нийгмийн эрэлт, шаардлагад нийцэхүйц орчин үеийн загвар “Жишиг сургууль” болох

БИДНИЙ ЗОРИЛТ   

1, Багшийг хөгжүүлэх чадваржуулах
2. Хүүхдийн эрх, оролцоо, хамгааллыг сайжруулах, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх үйлд чанарын ахиц гаргах
3. Сургах, хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх олон талт ажлуудыг үр өгөөжтэй явуулах нөхцөл бололцоог сайжруулах, сургалтын боломжит таатай орчныг бүрдүүлэх

БИДНИЙ УРИА

                                       МЭДЬЕ
                                                       ЧАДЪЯ
                                                                      ХИЙЕБИДНИЙ ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

1.  Хуулийг дээдлэх, дүрэм журмыг чанд сахих
2.  Харилцааны соёл, хөгжлийг эрхэмлэх
3.  Шударга ёсыг дээдлэх
4.  Чанарыг эрхэмлэх
5.  Хүүхдийн эрхийг хүндлэх