“ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ”

Энэхүү журам нь зөвхөн тус сургууль дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино. Монгол улсын хөдөмөрийн тухай хууль, холбогдох тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн ажил олгогч болон хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлж гэрээ байгуулахад энэхүү журмыг хэрэглэнэ.

НЭГ. Ерөнхий зүйл

 1. Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, хөдөлмөрийн бүтээмж, сахилга, дэг журмыг сайжруулах, ажил үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд оршино.
 2. Хөдөлмөрийн дотоод журам нь хамт олны хурлаар хэлэлцэгдэж, захирлаар баталгаажсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
 3. Захирал сургуулийн бүх үйл ажиллагааг нэгтгэн удирдана.
 4. Сургуулийн сургалт хүмүүжлийн ажил нэгдсэн график төлөвлөгөөний дагуу явагдана.
 5. Хичээлийн жил 4 улирлаар үргэлжилж, улиралд 1 удаа тестээр шалгалт авч дүн гаргах ба дүнг батлах хөндлөнгийн шалгалт жилд 2 удаа авна.
 6. Сургалтын цагийн үргэлжлэх хугацаа бага анги 35, дунд ахлах 40 минут байна.
 7. Сургалт хүмүүжлийн ажил 8.00 цагаас 19.45 цаг хүртэл үргэлжилнэ.
 8. Ажлын өдрүүдэд 19.00-21.00 цаг, Бямба гаригт 10.00-17.00 цаг хүртэл хөгжүүлэх сургалт, секц дугуйлан, хичээлээс гадуурх ажил, сонгон хичээллэнэ.
 9. Багш нарын ажил төрлийн яриа сард 1 удаа, мэргэжил дээшлүүлэх нэгдсэн сургалт улиралд 1 удаа, ЗАС-ийн ажил сард 2 удаа, нийт хамт олныг хамарсан ЗАС-ийн үзүүлэх ажил жилд 1 удаа 14 хоногийн хугацаатайгаар явагдана.
 10. Сурагчдын дунд соёл хүмүүжлийн ажил сард 1 удаа, спорт тоглолт жилд 2 удаа, үдэшлэг, өдөрлөг жилд 2 удаа явагдана.
 11. Эцэг эхийн хурал улиралд 1 удаа, Нийт эцэг эхийн нэгдсэн хурал жилд 2 удаа, эцэг эхийн нээлттэй өдөрлөг жилд 1 удаа хийнэ.
 12. Сургуулийн зөвлөл жилд 2 удаа, захирлын дэргэдэх зөвлөл долоо хоног бүрийн Даваа гаригийн өглөө 09.00 цагаас хуралдана.
 13. Багш нарын чөлөөг захирал, сурагчдын чөлөөг сургалтын менежер олгоно.
 14. Нийт багш ажиллагсадтай хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй болон хугацаатай бичгээр байгуулж жилд 2 удаа ажил дүгнэж цалин, нэмэгдэл хөлсийг шинэчлэн тогтооно.
 15. Сургууль хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд жил бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэл, биелэлтийг жилд 2 удаа тооцож хамт олны хурлаар хэлэлцэнэ.
 16. Сургуулийн ажлаар байнга нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх шаардлагатай захирал, ня-бо, нярав, сургалтын менежерүүд, нийгмийн ажилтнуудад унааны мөнгийг нийтийн тээврийн (автобусны) ирэх, явах үнээр тооцон cap бүр олгож байна.
 17. Багш ажилтан бүр хувийн ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллана. Төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан бичнэ.
 18. Багш бүр улирал бүрд 1 е-хичээл, 1 е-тест, 1 е-сургалтын хэрэглэгдэхүүн, жилд 2 е-book хийж сургалтын албанд хураалгана.
 19. АУБ нар ангиа тохижуулах, засах, цэвэрлэгээний хэрэгсэл авах, элэгдэж эвдэрсэн эд зүйлсийг засаж сэлбэх, хамт олноос хэн нэгэндээ туслах зориулалтаар ангийн хуримтлал бий болгож болно. Хуримтлал бий болгох эсэхийг эцэг эхийн хурлаар хэлэлцэж олонхийн саналаар хуримтлалтай байх шийдвэр гарсан а тогтоно. Хэрэв тийм тохиолдолд хуримтлалыг эцэг эхийн зөвлөл хариуцаж зарцуулна. Хуримтлалын зарцуулалтын тайланг жилийн эцэст эцэг эхийн хурал дээр заавал танилцуулж байна. Эцэг эх хуримтлалыг зөвшөөрсөн, зарцуулсан тайланг сонсож мэдсэн гарын үсэг бүхий илтгэх хуудсыг АУБ нар заавал авч, сургуулийн захиргаанд өгч байна.
 20. Сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, нярав, нягтлан бодогч болон бусад ажилчид, багш нарыг хуульд заагаагүй үндэслэлээр буюу аливаа нэгэн ашиг сонирхолын зориулалтаар, бэлэн ба бэлэн бус ямар нэгэн хэлбэрээр хандив, тусламж, үнэ бүхий зүйл авах, мөнгө цуглуулах, хураах, ном, гарын авлага, сэтгүүл, үзвэр үйлчилгээний билет борлуулахыг хориглоно.

ХОЁР. Багшид тавих шаардлага

 1. Багш, ажилтан, ажилчдыг ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх нь хөдөлмөрийн хууль, бусад холбогдох хууль захирамж, сургуулийн дүрэм болон багштай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулагдана.
 2. Багшийн мэргэжлийн мэдлэг, мэргэшлийн ур чадварт тавих шаардлага багшийн мэдлэг чадварыг үнэлэх үйл ажиллагаа нь Боловсролын хууль, сургуулийн дүрэмд нийцэн зохицсон байна.
 3. Тус сургуулийн багш нь онолын гүнзгий мэдлэгтэй, судалгаа шинжилгээний ажил явуулах хүсэл сонирхолтой, сурган хүмүүжүүлэх мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэхийн төлөө байнга санаачлагатай ажилладаг, оюуны өндөр соёл, зан төлөвшилтэй, сурагчдад мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх, бие даан суралцах үйл ажиллагаанд сургахад чин сэтгэлээсээ ханддаг хүн байх ёстой.
 4. Багш зөвхөн нормт хичээл заах, оногдсон үүрэг даалгаврыг биелүүлэх төдий бус өөрийгөө хөгжүүлж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлж, сурагчдын дунд олон нийтийн ажил зохиох, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх ёстой.
 5. Багшийн мэргэжлийн ёс зүйг чанд сахиж, харилцааны соёлтой, сурагчдад болон бусдад сайн үлгэр дууриалалтай байна.
 6. Багш бүхэн сургалт судалгааны ажилдаа компьютер бүрэн хэрэглэхээс гадна гадаадын 2-оос доошгүй хэлээр ном сэтгүүл ашигладаг чадвартай болсон байна.
 7. Багш бүр IT-гийн дэвшлийг сургалтанд ашиглаж чадахуйц чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд болон компьютерийн дагалдах хэрэгсэлүүд дээр ажиллах, сургуулийн захиргаанаас шаардаж буй е-хичээл, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлдэх сургалтын програмууд дээр ажиллах чадвартай байна.
 8. Багш ажилтан, ажилчид бүр ажлын үнэмлэхээ өдөр бүр биедээ авч явж сургууль руу нэвтэрч, номын санд уншуулдаг байна.

ГУРАВ. Үүрэг хариуцлага

Сургуулийн бүтэц бүрэлдэхүүн нь дүрэмд заасан дагуу байх ба ажил үүргийн хуваарь үүрэг хариуцлага нь дараах байдалтай байна. Үүнд :

3.1. Захирал:

 1. Захирал нь сургалт хүмүүжил, санхүү, аж ахуйн бүх үйл ажиллагааг удирдана.
 2. Багш ажилчид, сурагчдын ажиллаж суралцах нөхцлийг сайжруулах, сургуулийн эдийн засгийн бааз суурийг бэхжүүлэх.
 3. Багш ажилчид, сурагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдралын нөхцөлд анхаарал тавих, нийгмийн асуудлыг шийдэх.
 4. Багш нарын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэхэд туслах, дэмжих.
 5. Сургуулийн гадаад дотоод харилцааг өргөтгөн хөгжүүлэх.
 6. Багш ажилчдын ажлыг дүгнэх, урамшуулах, тэднийг шинээр ажилд авах, өөрчлөх асуудлыг шийдвэрлэх.
 7. Багш ажиллагсадын хөдөлмөрийн сахилга, бүтээмж, ажлын чанар гүйцэтгэлд хяналт тавих, шагнаж урамшуулах, захиргааны арга хэмжээ авах
 8. Хуулийн хүрээнд төлбөртэй сургалт явуулах, гүнзгийруүлсэн, төрөлжсөн сургалттай анги нээх, хичээллүүлэх.
 9. Мэдээ тайлан, судалгаанд хяналт тавих

3.2. Сургалтын менежерүүд:

 1. Сургалтын өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулна.
 2. Хичээлийн хуваарь, цагийн сүлжээг боловсруулна.
 3. Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн биелэлтэнд хяналт тавих, боловсронгуй болгох
 4. Сургуулийн болон улсын хэмжээний тайлан мэдээг гаргах, нэгтгэх
 5. Багш нарын сургалтын явц, үр дүнд хяналт тавих, хичээл сууж зөвлөлгөө өгөх, багшийн мэдлэг боловсрол, сурагчдын мэдлэг эзэмшилтийн түвшин тогтоолт явуулж дүгнэлт гаргах
 6. Багш нарын цагийн тооцоо хийж, цалингийн тодорхойлолт гаргах
 7. Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалт, албан бус сургалт зохион байгуулах, харьцуулсан судалгаа хийж, хөтөлбөрийн агуулгыг боловсронгуй болгох
 8. Багш нарын дунд лекц, яриа, сургалт семинарыг төлөвлөх, зохион байгуулах
 9. Хяналтын нэгдсэн график гарган сургалтын явцыг удирдах
 10. Нэмэгдэл болон илүү цагийн хөлсийг зохих журмын дагуу тооцох
 11. Тухайн мэргэжлийн сургалтын орчин бүрдүүлэх
 12. Улирал бур түвшин тогтоох болон батлах шалгалт авах, сэдэв тест боловсруулж сурагчдаас шалгалт авах дүнд анализ хийх

3.3. Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нар:

 1. Сургалтын явц дахь болон хичээлээс гадуурх соёл хүмүүжил, олон нийтийн ажлыг удирдан зохион байгуулна.
 2. Сургуулийн нийгмийн ажлын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 3. Нийгмийн ажил, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, дэмжих бүлгүүдийг зохион байгуулах, хүүхдийн сайн дурын байгууллагуудыг үүсгэн байгуулж, үйл ажиллагааг нь чиглүүлэх, удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх
 4. Хамт олны нэгдлийг хангах
 5. Сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны дэг, зохион байгуулалт, байгууллагын соёлыг хариуцан ажиллана.
 6. Сурагчдын ирц, дүрэмт хувцас өмсөлтөнд хяналт тавьж жигдрүүлэх
 7. Жижүүр багш ажиллуулж, сургалтын явц, завсарлагааны сахилга дэг журмыг хэвийн хэмжээнд байлгах
 8. Дугуйлан секцийн хуваарь гарган ажиллуулах, хяналт тавих, тооцох
 9. Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслан төрөл бүрийн судалгааг гаргах, нэгтгэх, асуулга судалгаа авах, дүгнэлт гаргах, дүгнэлтийн мөрөөр тодорхой бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
 10. Сургуулийн ариун цэвэр, тохижилт, эд хөрөнгийн ашиглалтанд хяналт тавьж, сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх
 11. Тогтмол ажлын график гарган, соёл хүмүүжлийн ажпыг удирдан зохион байгуулах

3.4. Багш нар:

 1. Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг тоггмол хангаж, төлөвлөгөө, конспектоо батлуулах
 2. Хөтөлбөр ба хичээлийн агуулга, арга зүй, үнэлгээний стандарт гаргах, сургалтын бичиг баримтыг үнэн зөв, цэгцтэй, шаардлагын хэмжээнд хөтлөх
 3. Онол арга зүйн болон эдийн засаг, эрх зүй, гадаад хэл, компьютерийн мэдлэгээ тасралтгүй дээшлүүлэх
 4. Сурагчдыг судлах, оношлох, тэдний авъяас чадварыг хөгжүүлэх, олон хэлбэрийн ажил санаачлан явуулж үр дүнгээ тооцох
 5. Анги удирдан хамт олныг төлөвшүүлэх, сурагчдын эцэг эх, асран хамгаалагчтай байнга харилцаатай байх
 6. Анги, кабинет, лаборатори, нийтийн эзэмшлийн талбай, хариуцан ажиллах
 7. Сургуулийн олон талт ажилд идэвхитэй оролцох, багшийн үүрэгт ажлыг хариуцлагатай, санаачлагатай гүйцэтгэх
 8. Хичээлийн цаг ашиглалтыг хийдэлгүй, сурагчдад мэдлэг эзэмшүүлэх явцыг үр дүнтэй зохион байгуулах
 9. Багшийн ёс зүйг сахих
 10. Эрүүл мэндийн шалтгаан болон гачигдлаар хичээл орох бололцоогүй болсон нөхцөлд заавал урьдчилан удирдлагад мэдэгдэж байх
 11. Алдаандаа дүгнэлт хийдэг, дутагдал зөрчлийг шударга шүүмжилдэг, бие биедээ зарчимч шаардлага тавьдаг байх
 12. Сурагчдыг мэргэжлийн олимпиад уралдаанд бэлтгэн оруулах
 13. Жижүүр багшаар ажиллана.
 14. Сургалтын орчин бий болгох, сургууль орчны тохижилтонд санаачлагатай, идэвхитэй, гар бие оролцох, өмч хөрөнгөнд эзний ёсоор хандана.

3.5. Ажилтан, ажилчид:

 1. Хичээл хүмүүжлийн ажлыг хэвийн явуулах бүх нөхцлийг бүрдүүлэх
 2. Сургуулийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавьж, өндөр хариуцлагатай байх
 3. Ажлын цагийн нягтралыг сайжруулах, ажил үүргийн хуваарийн дагуу үр дүнтэй хөдөлмөрлөх
 4. Багш сурагчдад сургуулийн эрх ашгийн үүднээс шаардлага тавих

ДӨРӨВ. Хориглох зүйл

 1. Сургууль дээр согтууруулах ундаа хэрэглэхийг
 2. УИХ-ын 2012 оны 10 сарын 24-ний өдрийн хурлаар шинэчлэн батлагдсан “Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийг нийтээр дагаж мөрдөх. Үүнд :
 3. Сургалтын бичиг баримтыг хуурамчаар хөтлөх, бусад багшийн тавьсан дүнг засах, сурагчдын дүнг зориудаар болон хайхрамжгүйгээс ахиулах, бууруулах
 4. Ажлын хариуцлага алдах, эд хөрөнгийн хохирол учруулах, сургуулийн хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулах
 5. Багшийн ёс суртахууны хэм хэмжээг зөрчих. Үүнд:
  • Багшийн нэр хүндийг эцэг эхчүүд, хүүхэд болон олон түмний дунд унаган гутаан доромжлох
  • Хов жив хөөцөлдөх, элдэв ёс бус зүйлд уриалах, сургуулийн бодлогын эсрэг хамт олныг турхирах
  • Үйл ажиллагаа зарчимч шаардлагыг мушгин гуйвуулах
  • Үндэслэлгүйгээр хардаж сэрдэх
  • Хамт олны эв нэгдлийг задруулах, сэтгэл зүйн таагүй уур амьсгал бий болгох
  • Хувийн үнэлэлт, дүгнэлтээ хамт олны нэрийн өмнөөс ярих
  • Багш сурагчдын харилцааны хэм хэмжээг зөрчих
  • Сургуулийн нэр хүндийг унагах үг яриа гаргах, үйлдэл хийх
  • Сурагчдын дэргэд зүй бус харагдах, авирлах / согтуу байх, тамхи татах, хэрэлдэх зодолдох, дутагдлын хажуугаар дуугүй өнгөрөх, бурууг өөгшүүлэх, нуун дарагдуулах, үгсэн нийлэх гэх мэт /
 6. Сургуулийн эд хөрөнгө тоног төхөөрөмжийг зөвшөөрөлгүй гадагш гаргах, гадны хүнд хэрэглүүлэхийг хориглоно.
 7. Сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, нярав, нягтлан бодогч болон бусад ажилчид, багш нар албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдуулан бусдаас шууд буюу шууд бусаар бэлэг, үнэ бүхий зүйл авахыг завдах, хүсэх, санал болгох, хүнд өвчнийг эмчлэхэд шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд өөртөө буюу өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хэрэгцээнд биечлэн эсхүл бусад этгээдээр зуучлуулан хандив хүсэх, хандив цуглуулахад оролцох, цуглуулах, хүлээн авахыг хориглоно.
 8. Сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, нярав, нягтлан бодогч болон бусад ажилчид, багш нарыг хуульд заагаагүй үндэслэлээр буюу аливаа нэгэн ашиг сонирхолын зориулалтаар, бэлэн ба бэлэн бус ямар нэгэн хэлбэрээр хандив, тусламж, үнэ бүхий зүйл авах, мөнгө цуглуулах, хураах, ном, гарын авлага, сэтгүүл, үзвэр үйлчилгээний билет борлуулахыг хориглоно.
 • - Сургуулийн орчинд 500 метрийн дотор тамхи татахыг хориглоно.
 • - Нэг нэгнээ тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний хэрэглээнд уруу татах, тамхи татахыг зааж сургах, өөгшүүлэхийг хориглоно.
  1. Хутга мэс, бие хамгаалах бусад аюултай хэрэгсэл, биедээ авч явахыг
  2. Бусдыг хүч түрэмгийлэх, заналхийлэх, зүй бусаар харьцах доромжлохыг
  3. Сургалт хүмүүжлийн аливаа ажилд зөвшөөрөлгүйгээр гаднын хүн дагуулж орохыг
  4. Сурагчидтай зүй бусаар харьцах, сурагчдыг хичээлээс хөөж гаргах, хичээлээс чөлөөлөх, хувийн ажлаар явуулах
  5. Багшийн удирдлагагүйгээр 19.00 цагаас хойш сурагчид сургууль дээрээ байхыг
  6. Хичээл дундуур бусадтай уулзах, хичээлээс гарч явах, хонхны өмнө хойно хичээлд орж гарах
  7. Чөлөөний хугацааг дур мэдэн хэтрүүлэх

ТАВ. Хөдөлмөрийн журам зөрчсөн тохиолдолд авах арга хэмжээ

 1. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хориглох зүйлийн 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15-ыг зөрчсөн багш ажилтан, ажилчинд хөдөлмөрийн хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авахаас эхлэн ажлаас чөлөөлөх, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.
 2. Чөлөөг 3 хоногоос дээш хэтрүүлсэн бол хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах мэдэгдэл өгнө.
 3. Эрүүл мэнд, гачигдлын улмаас хичээл заах боломжгүй болсон тохиолдолд заавал урд өдөр нь мэдэгдэж хичээл зохицуулалт хийлгэнэ. Хичээл зохицуулалт хийх боломжгүй, тухайн өдрийн өглөө мэдэгдсэнийг болон эмнэлгийн хуудасгүй тохиолдолд ажил тасалсанд тооцно.
 4. Ажил хичээлээс хоцорсон минутыг нийлүүлэн цагт шилжүүлж, цагийн хөлснөөс хасах, хөдөлмөрийн гэрээнд зааснаар хуулийн дагуу хариуцлага тооцно.
 5. Багш, ажиллагсдын буруугаас сургуулийн өмч хөрөнгө эвдрэх, алдагдах тохиолдолд нөхөн төлүүлж, сургуулийг хохиролгүй болгоно.

                                                    Хамт олны 2017 оны 03 дугаар сарын 17 өдрийн хурлаар уг журмын

1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.19, 1.20, 2.7, 2.8, 3.1.7, 3.2.7, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.4.14, 4.2, 4.6, 4.12, 4.14, 4.15, 5.1 дугаар зүйлүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулан хэлэлцэж батлав.