Сургуулийн ур чадварын уралдаан БАГА БОЛОВСРОЛ, БАЙГАЛИЙН УХААН, НИЙГМИЙН УХААН гэсэн 3 ангиллаар явагдаж өнгөрлөө. Нийт 153 багш 29 бичил багт хуваагдаж, хамтран хичээл бэлтгэн зааж, засан сайжруулсан. Баг тус бүрээс хичээл заах багшийг сугалаагаар тодруулсан бөгөөд анхны жилдээ ажиллаж буй залуу багш нар сугалагдан хичээл зааж эхний байруудад шалгарч байгаа нь тус сургуулийн багш сонгон шалгаруулах ажлын чанарыг илтгэсэн үзүүлэлт боллоо.

Уралдааныг шүүсэн шүүгчдийн зүгээс: “Багууд маш сайн бэлдсэн, зааж байгаа багш нарын ур чадвар өссөн байна” Гэсэн товч дүгнэлтийг хийлээ.

Ангилал тус бүрээр эхний байрт шалгарсан багуудын мэдээлэл: